KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych
Nr 1 w Warszawie 
DLA UCZNIÓW
1.       Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1, ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa dalej jako „ZSSiL”, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Stawarz  tel. 22-824-05-45 adres e-mail: szkola@zssil1.edu.pl.
2.       Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa,  jest Pani Justyna Brejwo, adres e-mail:  iod@dbfo-ochota.waw.pl.
3.       Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego oraz statutowej działalności szkoły.
a)       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami).
b)      ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami),
c)       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 Nr 139 poz. 814 ze zmianami).
d)      ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, ze zmianami).
e)      rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280, ze zmianami),
f)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U z 2007r . Nr 83, poz. 562 ze zmianami).
g)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U z 2007, Nr 124, poz. 860) ze zmianami (Dz.U z 2008 r., Nr 144, poz. 903; Dz.U z 2010 r., Nr 60, poz. 374).
h)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Dz.U z 2010 r., Nr 103, poz. 652).
i)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U z 2011 r., Nr 35, poz. 177).
j)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U z 2016 r. poz. 2223 ze zmianami).
k)       rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144).
l)        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz1567).
m)    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2017 poz. 1591).
n)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U z 2012 r. poz. 977 ze zm.).
o)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 stycznia 2017r. poz. 170.
p)      w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
q)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2010 r., Nr 244, poz. 1626).
r)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
s)       w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516).
4.       Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.       Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych związanych z procesem kształcenia, przez okres wynikający z prawa wewnętrznego ADO – jednolitego rzeczowego wykazu akt /JRZWA)/z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
7.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO.
10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.
11.   Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
12. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@dbfo-ochota.waw.pl oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się państwo skontaktować pod adresem e mail nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych: Justyna Brejwo iod@dbfo-ochota.waw.pl 
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Ewa Nagadowska nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych
Nr 1 w Warszawie
DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1.       Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 dalej jako „ZSSiL Nr 1”, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Stawarz tel.22 824 05 45. adres e-mail: szkola@zssil1.edu.pl.
2.       Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZSSiL nr 1, jest Pani Justyna Brejwo, adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl.
3.       Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego oraz statutowej działalności szkoły.
a)       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami).
b)      ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
c)       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011 Nr 139 poz. 814),ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.).
d)      rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280, z późn. zm.).
e)      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U z 2007r . Nr 83, poz. 562 ze zmianami).
f)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U 2017 poz. 1591).
g)       rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 stycznia 2017r. poz. 170 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
h)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516).
i)        ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) oraz rozporządzeń wykonawczych.
4.       Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.       Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
7.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty. Odmowa udostępnienia danych spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO.
10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.
11.   Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
12. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@dbfo-ochota.waw.pl oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się państwo skontaktować pod adresem e mail nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl 

Inspektor Ochrony Danych: Justyna Brejwo iod@dbfo-ochota.waw.pl 
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Ewa Nagadowska nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl
 
Copyright ©2020 Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem